Ana Sayfa / E-Belediye Hizmetleri Aydınlatma Metni

E-Belediye Hizmetleri Aydınlatma Metni


AVCILAR BELEDİYESİ E-BELEDİYE HİZMETLERİ   
AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi” ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Avcılar Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 

 Avcılar Belediye Başkanlığı; Avcılar Belediyesi E-Belediye Hizmetlerine giriş yapmak için kayıt olmanız ve/veya E-Belediye Hizmetlerini kullanmak için giriş yapmanız suretiyle; TC kimlik numarası, paydaş no, sicil no, vergi kimlik no, telefon numarası, e-posta adresi,  doğum tarihi, doğum yeri, şifre ve IP bilgilerine ilişkin verilerinizi;

a) Belediye hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi,

b) Sözleşmeden ve kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi yerine getirilmesi,

c) E-Belediye üzerinden gelen kullanıcı talepleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi,

ç) Online ve mobil işlemlerin yürütülmesi,

d) E-Belediye giriş şifresinin tanımlanması/değiştirilmesi sürecinin başlatılması ve sürece ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

e) E-Belediye Hizmetlerine ilişkin logların tutulması,

f) E-Belediye Hizmetlerinin güvenlik ve mevzuat analizi kapsamında saklanması gereken log kayıtlarının tutulması ve takibi,

g) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

ğ) E-Belediye profil sayfasında iletişim bilgilerinin alınması, güncellenmesi, E-Belediye Hizmetleri üzerinden yapılacak bilgilendirmelerde bu iletişim bilgilerinin kullanılması, 

h) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

ı) İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

i)İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

j) Vatandaş memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

k) Talep ve şikayetlerin alınması, takibi, sonuçlandırılması, gerek duyulması halinde tarafınıza bildirim yapılması,

l) Belediye hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması, geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,

m) Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

n) Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

o) İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen; “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak Avcılar Belediyesi E-Belediye Hizmetlerine giriş yapmak için kayıt olmanız ve/veya E-Belediye Hizmetlerini kullanmak için e-imza veya şifrelinizle giriş yapılmak, uygulamalara ilişkin formları elektronik ortamda doldurmak suretiyle otomatik yolla ve gerektiğinde kağıt ortamında fiziksel olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler;

a) Belediye tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi,

b) Belediye tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,  

c) Müdürlükler tarafından gerekli iş çalışmalarının yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, 

ç) Belediyenin iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi, 

d) Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

e) Talep ve şikayetlerin ilgililere ve yetkililere iletilmesi, 

f) Bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, 

g) Belediyenin tanıtım ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi,

ğ) Sözleşmeden ve kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi yerine getirilmesi,

h) E-Belediye üzerinden gelen kullanıcı talepleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılabilmesi,

ı) Online ve mobil işlemlerin yürütülmesi,

i) E-Belediye giriş şifresinin tanımlanması/değiştirilmesi sürecinin başlatılması ve sürece ilişkin işlemlerin yürütülmesi,

j) E-Belediye Hizmetlerine ilişkin logların tutulması,

k) E-Belediye Hizmetlerinin güvenlik ve mevzuat analizi kapsamında saklanması gereken log kayıtlarının tutulması ve takibi,
Belediyeye ihale mevzuatı kapsamından hizmet veren, mal tedarik eden, yapı yapan gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, uygulamalara alt yapı desteği veren firmalar, uygulamalar üzerinden yürütülen kampanyalara destek veren gerçek ve tüzel kişiler, Avcılar Belediyesi’nin iştirakleri ve ortağı olduğu şirketleriyle paylaşılabilecek,

d) Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Avcılar Belediyesine iletebilirsiniz.

güzelbi fikir